Algemene voorwaarden

Van A tot Suus Teksten hanteert vanaf 01-09-2014 onderstaande algemene voorwaarden.

Van A tot Suus Teksten wordt hierna ‘opdrachtnemer’ genoemd. De andere partij wordt hierna ‘opdrachtgever’ genoemd.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, tenzij van deze algemene voorwaarden in de opdrachtovereenkomst schriftelijk wordt afgeweken.

Kwaliteit

1. De opdrachtnemer levert goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

Geheimhouding

2. De opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Eenmaal herziening

3. De offerte kan na overhandiging aan de opdrachtgever en in overleg eenmalig herzien worden. Bij wijziging van de oorspronkelijke opdracht wordt een nieuwe offerte uitgebracht.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

4. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan apart geoffreerd worden.

5. Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is de opdrachtnemer niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid.

6. Wanneer er sprake is van overmacht bij de opdrachtnemer, zoals bijvoorbeeld ziekte, zal deze dat direct aan de opdrachtgever laten weten. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Hij heeft echter wel de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en de opdrachtnemer hiervoor te betalen.

Verzuim van de opdrachtgever

7. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door de freelancer het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.

Offerte en offertekosten

8. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer het kennismakingsgesprek echter overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

9. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand.

Opdracht en opdrachtbevestiging

10. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt duidelijk aangegeven:

  • Wat het doel is van de opdracht, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
  • In hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
  • Welke materialen of gegevens hij aanlevert en binnen welke termijn;
  • Wie het werk goedkeurt, binnen welke tijd;
  • In wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
  • De wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd;
  • De uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.

Ook worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld.

Kostensoorten

11. In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende kostensoorten, zoals honorariumkosten, bureaukosten en kosten van derden. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief 21% omzetbelasting.

Levering en eerste gebruiksrecht

12. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten bij de opdrachtnemer.

Vrijwaring

13. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht geleverd materiaal te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Auteursrechten

14. De opdrachtnemer draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik.

15. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de opdrachtnemer worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De opdrachtnemer kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

16. De bepalingen van artikel 13 en 14 hebben ook betrekking op teksten die de opdrachtnemer van derden betrekt. De opdrachtnemer garandeert daarbij de opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling

17. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

18. Indien de betaling niet plaatsvindt, zal een herinnering gestuurd worden. Bij in gebreke blijven, zal de betaling uit handen gegeven worden.

Geschillen

19. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Wanneer het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.